Dzisiaj jest czwartek, 02 Lip 2020
Znajdujesz sie w:     Bursa Regionalna > Wiadomości dla rodziców > Regulamin korzystania z parkingu Bursy
Regulamin korzystania z parkingu Bursy

 

Regulamin korzystania z parkingu
znajdującego się na terenie Bursy Regionalnej w Ostrołęce

Kliknij poniżej i pobierz w formacie PDF

 


 

Regulamin korzystania z parkingu
znajdującego się na terenie Bursy Regionalnej w Ostrołęce

§ 1.
Postanowienia ogólne.

1. Regulamin wprowadza się w trosce o bezpieczeństwo wychowanków dojeżdżających do Bursy Regionalnej w Ostrołęce pojazdami mechanicznymi oraz pieszych.
2. Regulamin wprowadza ogólne zasady bezpiecznego korzystania z dróg przy bursie i parkingu.
3. Parking jest niestrzeżony i niepłatny.

§ 2.
Zasady obowiązujące użytkowników/wychowanków bursy przyjeżdżających do bursy pojazdami mechanicznymi.

1. Drogi i parking na terenie Bursy Regionalnej w Ostrołęce są "strefą ruchu" w rozumieniu ustawy "Prawo o ruchu drogowym" i obowiązują na nich przepisy ruchu drogowego.
2. Wychowankowie mogą korzystać z miejsc parkingowych wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie bursy, uzyskaniu zezwolenia dyrektora bursy i umieszczeniu karty parkingowej w miejscu umożliwiającym identyfikację pojazdu i osoby kierującej (deska rozdzielcza pojazdu).
3. Zezwolenie na wjazd na teren bursy wydawane jest na dany rok szkolny (Wzór wniosku do pobrania w sekretariacie bursy).
4. W przypadku zmiany pojazdu przez wychowanka obowiązkowe jest uzyskanie nowej karty parkingowej.
5. Wychowankowie przyjeżdżający do bursy i korzystający z mechanicznych pojazdów obowiązani są:

a) przestrzegać przepisów ruchu drogowego,
b) przestrzegać Statutu Bursy i postanowień niniejszego Regulaminu,
c) zachować szczególną ostrożność1 podczas wjazdu na drogę wewnętrzną bursy z drogi głównej,

d) ze szczególną ostrożnością włączać się do ruchu ze względu na intensywny ruch uliczny,
e) zwracać uwagę na pieszych poruszających się na drogach wewnętrznych oraz chodniku przy wyjeździe z bursy,
f) na terenie bursy poruszać się pojazdem z prędkością do 20 km/h,

6. Wychowankowie przyjeżdżający do bursy pojazdami mechanicznymi nie mogą korzystać z pojazdów w czasie wolnym oraz podczas zajęć szkolnych odbywających się w trakcie tygodnia.
7. Wychowankowie poruszając się pojazdami mechanicznymi2 po wewnętrznych drogach na terenie bursy oraz parkingu powinni zachować szczególną ostrożność, co oznacza, że nie mogą:

a) blokować dróg ewakuacyjnych, przeciwpożarowych,
b) parkować poza miejscami do tego wyznaczonymi,
c) wykorzystywać parking do innych celów niż pozostawianie pojazdu na czas pobytu w bursie
.

8. Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz bursie na terenie parkingu.
9. W razie powstania szkody użytkownik przed opuszczeniem parkingu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania dyrektora lub dyżurującego wychowawcy o wynikłej szkodzie.

§ 3.
Postanowienia końcowe.

1. Bursa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu użytkownika, powstałe na terenie parkingu z winy użytkownika, osób trzecich lub działania siły wyższej (ulewa, grad, huragan itp.).
2. Bursa nie ponosi również odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego wyposażenie.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 07 listopada 2017 r.
4. Regulamin jest udostępniony na stronie www bursy, w sekretariacie, na tablicy ogłoszeń dla wychowanków oraz na tablicy dla rodziców.

Dyrektor Bursy
Alina Ambroziak

1 Szczególna ostrożność — ostrożność polegająca na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie (Prawo o ruchu drogowym).
2 Na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym:

a) motocykl — pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem — wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;
b) motorower — pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
c) samochód osobowy — pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.