Dzisiaj jest czwartek, 25 Lip 2024
Znajdujesz sie w:     Bursa Regionalna > KONCEPCJA PRACY BURSY

Koncepcja pracy Bursy Regionalnej w Ostrołęce na lata 2021-2025

Bursa Regionalna w Ostrołęce, jest publiczną placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, szkół policealnych dla dzieci i młodzieży, oraz szkół artystycznych, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24. roku życia.

Misją Bursy Regionalnej w Ostrołęce jest:

 • tworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków sprzyjających osiągnięciu zamierzonych przez młodzież celów,
 • zapewnienie możliwości rozwoju umiejętności i postaw warunkujących osiągnięcie sukcesu na wszystkich etapach kształcenia,
 • przygotowanie do pełnego i satysfakcjonującego uczestnictwa w różnych dziedzinach dorosłego życia: rodzinnego, społecznego, publicznego, kulturalnego.

 

Nadrzędnym celem wychowania w Bursie jest:

 • wszechstronne przygotowanie wychowanków do dorosłego życia,
 • wyrównywanie poziomów dydaktycznych,
 • przejęcie funkcji wychowawczej domu rodzinnego na okres pobytu wychowanka w placówce,
 • współpraca z domem rodzinnym – diagnoza sytuacji rodzinnej, pomoc materialna,
 • kompensacja wychowania i uzupełnienie pracy wychowawczej szkoły,
 • ścisła współpraca z nauczycielami, pedagogami, dyrektorami szkół,
 • kształcenie właściwych postaw, systemów wartości i standardów zachowań.

 

Wizja Bursy

„Każdy człowiek zobowiązany jest przyczyniać się, ile w jego mocy, dla dobra innych”.

W codziennej pracy wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej w Bursie realizowane są zadania mające na celu zapewnienie naszym wychowankom:

 1. Całodobowej opieki i wychowania w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 2. Warunków niezbędnych do ich rozwoju, przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich;
 3. Bezpieczeństwa i zaspokojenie ich potrzeb w tym: ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej;
 4. Pomocy w wykupieniu całodziennego wyżywienia, organizowanego przez stołówkę przy Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce;
 5. Właściwych warunków sanitarno-higienicznych;
 6. Warunków do nauki w wydzielonych pomieszczeniach, w stałych porach określonych rozkładem dnia oraz pomocy w nauce w formie samopomocy koleżeńskiej lub pomocy wychowawcy;
 7. Warunków do rozwijania zainteresowań, uzdolnień i uczestnictwa w kulturze;
 8. Dbałość o rozwijanie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu i turystki oraz dbałości o stan zdrowia;
 9. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowych, organizacja samoobsługi w salach mieszkalnych;
 10. Rozwijanie samodzielności i samorządności poprzez udział w pracach samorządu grup i bursy.