Dzisiaj jest czwartek, 25 Lip 2024
Znajdujesz sie w:     Bursa Regionalna > DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Bursy Regionalnej w Ostrołęce

Bursa Regionalna w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bursy Regionalnej w Ostrołęce.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-17
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-09-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronach brak narzędzi kontaktowych np. formularzy, wideotłumacza języka migowego. Nie spełniona jest też dostępność w zakresie multimediów. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, nie posiadają audiodeskrypcji. Nie wszystkie elementy nietekstowe posiadają tekst alternatywny. Zdjęcia udostępnione w ramach galerii nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Strona BIP posiada ułatwienia w postaci przełącznika dla podwyższonego kontrastu (czarne tło, białe litery, możliwość powiększenia wielkości liter, mapę strony). Nie wszystkie pliki zamieszczone w serwisach www są dostępne cyfrowo. Niektóre zamieszczone informacje są udostępniane w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji w BIP.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W Bursie Regionalnej w Ostrołęce wyznaczono koordynatora ds. dostępności:

 • Wiesława Kowalska - kierownik gospodarczy
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 297602801

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Bursy składa się z dwóch bloków mieszkalnych połączonych łącznikiem. Blok 1 ma dwie kondygnacje mieszkalne oznaczone jako „A” dla poziomu 1 (parter) i „B” dla poziomu 2 (I piętro). Blok 2 ma trzy kondygnacje mieszkalne oznaczone jako „C” dla poziomu 1 (parter), „D” dla poziomu 2 (I piętro), „E” dla poziomu 3 (II piętro). Wejście do budynku jest możliwe za pomocą dwóch wejść: wejście główne do Bursy (blok 1) dla wózków inwalidzkich dostęp możliwy jest tylko na poziom parteru – kondygnacja „A” (dostępna jest tu toaleta dla osób niepełnosprawnych); wejście z tyłu budynku (blok 2) nie ma dostępu dla wózków inwalidzkich. Przy wejściu głównym znajduje się portiernia, w której dyżuruje pracownik bursy. Do budynku łączącego bloki mieszkalne prowadzą schody (z obu wejść), które nie mają podjazdu dla wózków inwalidzkich. Z tego poziomu dostępne są sale świetlic oraz sekretariat bursy. W budynku bursy nie ma windy. Bursa nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.